ترشحات از نوک پستان

ترشحات خارج شده از پستان ممکن است طبیعی و یا نشانه‌ای از سرطان پستان باشد.

خروج ترشحات شیری ‌رنگ

خروج ترشحات شیری ‌رنگ از هر دو پستان، به خصوص یک تا دو سال پس از زایمان متداول است. این اتفاق همچنین ممکن است در در اثر عارضه جانبی برخی داروهای درمان کم کاری تیروئید ایجاد شود. رشد بیش ‌از حد غده هیپوفیز مغز و در نتیجه آن افزایش هورمون پرولاکتین نیز ممکن است باعث خروج ترشحات از نوک پستان شود.
مشابه سایر مجراهای بدن، مجراهای پستان نیز ترشحاتی را می‌سازند و انتقال می‌دهند. در بسیاری از زنان ممکن است در صورت دوشیدن پستان‌ها، مقدار کمی ترشحات زرد، سبز یا قهوه‌ای ‌رنگ خارج شود. این ترشحات در اکثر موارد طبیعی هستند و اگر خون‌آلود نباشند، جای نگرانی نیست.
ترشحاتی که خود به خود و بدون دوشیدن از نوک پستان خارج می‌شوند و ترشحاتی که بی‌رنگ یا خون‌آلود هستند، ممکن است در اثر رشد غیرطبیعی توده‌ای در پستان و در موارد کمتری در اثر سرطان پستان ایجاد شوند.
همه زنان در صورت خروج ترشحات از نوک پستان خود، باید توسط پزشک معاینه شوند. در برخی موارد ممکن است آزمایش‌هایی مثل ماموگرافی، سونوگرافی پستان یا معاینه مجراهای پستان (داکتوگرام یا اصطلاحا گالاکتوگرام) نیاز باشد.